Podmínky & Pravidla

Podmínky & Pravidla


Odmítnutí odpovědnosti


Tyto webové stránky www.cz.virbac.com jsou vytvořeny za účelem poskytování obecných informací o produktech společnosti VIRBAC (pobočka společnosti VIRBAC GROUP, dále jen "VIRBAC" nebo "skupina VIRBAC"), nikoliv za účelem poskytování rad ohledně výživy, zdraví zvířat nebo používání produktů VIRBAC. S jakýmikoliv dotazy, doplňujícími informacemi nebo radami týkajícími se těchto výrobků se obracejte na svého veterinárního lékaře nebo přímo na společnost VIRBAC & GS Partners. (viz Všeobecné obchodní podmínky).
Webové stránky obsahují informace o produktech, které mohou, ale nemusí být dostupné v určité zemi světa, které mohou být (nebo nemusí, záleží na vnitrostátních právních předpisech) schváleny nebo povoleny státním regulačním orgánem pro prodej nebo použití s různými indikacemi a omezeními v různých zemích a mohou být dostupné pod různými obchodními značkami v různých zemích.
Webové stránky a jejich obsah jsou však navrženy tak, aby byly v souladu se zákony a předpisy "dané země". V případě přístupnosti pro jiné osoby jsou web a jeho obsah určeny pouze pro přístup a používání místními obyvateli.
Společnost VIRBAC & GS Partners vynakládá přiměřené úsilí, aby na stránkách www.cz.virbac.com byly uvedeny přesné a aktuální informace. Vzhledem k rychlému vývoji aktivit a produktů skupiny VIRBAC, konkrétně společnosti VIRBAC & GS Partners, však společnosti VIRBAC a VIRBAC & GS Partners neposkytují žádné záruky ani prohlášení ohledně jejich přesnosti. Všichni uživatelé souhlasí s tím, že veškerý přístup a používání stránek www.cz.virbac.com a jejich obsahu je na jejich vlastní riziko. Společnost VIRBAC ani žádná ze stran podílejících se na tvorbě, produkci nebo poskytování stránek www.cz.virbac.com nenese odpovědnost za jakékoli přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo sankčně nahrazované škody vzniklé v důsledku přístupu na stránky www.cz.virbac.com, jejich používání nebo nemožnosti je používat, ani za jakékoli chyby nebo opomenutí v jejich obsahu.
Informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. VIRBAC a VIRBAC & GS Partners nenesou odpovědnost za žádné důsledky vyplývající ze změn nebo úprav informací uvedených na těchto webových stránkách a nenesou odpovědnost za žádné škody nebo viry, které mohou infikovat počítačové vybavení nebo jiný majetek uživatele v důsledku používání těchto webových stránek.
Webové stránky obsahují informace o výrobcích, které jsou v současné době schváleny pro použití v dané zemi[3] a jejichž použití může být doporučeno pouze odborníkem nebo na jeho radu.

Prohlášení o autorských právech
Copyright © 2011 , VIRBAC & GS Partners. Všechna práva vyhrazena.
Veškerý design webových stránek, text, grafika, fotografie, jejich výběr a uspořádání jsou výhradním vlastnictvím společnosti VIRBAC & GS Partners, Copyright © 2011, VIRBAC & GS Partners, a jejich neoprávněné použití je přísně zakázáno.
VIRBAC & GS Partners vás tímto opravňuje ke kopírování dokumentů zveřejněných VIRBAC & GS Partners na národních internetových stránkách pouze pro vaše vlastní a nekomerční použití v rámci vaší organizace za předpokladu, že všechny kopie těchto dokumentů, které pořídíte, si zachovají veškerá autorská práva a další upozornění na vlastnická práva zde obsažená. S výjimkou výše uvedených výslovných ustanovení nelze nic z toho, co je zde uvedeno, vykládat jako udělení licence nebo jiného práva na základě jakéhokoli autorského práva VIRBAC / VIRBAC & GS Partners.
Dokumenty zveřejněné společností VIRBAC & GS Partners na jejích národních internetových stránkách se nesmějí kopírovat jinak než pro nekomerční individuální použití se zachováním všech upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva a poté se nesmějí znovu kopírovat, rozmnožovat ani jinak šířit.
Jakékoli jiné použití materiálů na těchto webových stránkách - včetně reprodukce pro jiné než výše uvedené účely, úpravy, distribuce nebo dalšího publikování - je bez předchozího písemného souhlasu společnosti VIRBAC přísně zakázáno.
Společnost VIRBAC může tyto podmínky upravit aktualizací tohoto právního upozornění.

Oznámení o ochranných známkách
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny názvy produktů, ochranné známky, loga, názvy domén, znaky, slogany, označení, značky služeb a všechna další označení zobrazená na těchto webových stránkách, ať už jsou nebo nejsou vytištěna velkým písmem nebo symbolem ochranné známky, registrovanými nebo neregistrovanými ochrannými známkami společnosti VIRBAC Group, jejích přidružených společností, spřízněných společností nebo jejích poskytovatelů licencí či partnerů ve společném podniku. Používání nebo zneužívání těchto ochranných známek nebo jakýchkoli jiných materiálů, s výjimkou zde povolených, je výslovně zakázáno a může být v rozporu s autorským právem, právem na ochranu ochranných známek, právem na ochranu osobnosti, právem na ochranu soukromí a publicity a komunikačními předpisy a zákony.
Nic z toho, co je zde obsaženo, nelze vykládat jako udělení licence nebo jakéhokoli jiného práva na základě patentu nebo ochranné známky společnosti VIRBAC Group nebo jakékoli třetí strany.

Práva na reprodukci a důvěrnost
V případě, že jakýkoli čtenář zveřejněných dokumentů společnosti VIRBAC & GS Partners reaguje informacemi včetně údajů pro zpětnou vazbu, jako jsou dotazy, připomínky, návrhy a podobně, týkající se obsahu jakéhokoli takového dokumentu společnosti VIRBAC XXX, považují se tyto informace za nedůvěrné a společnost VIRBAC & GS Partners nemá ve vztahu k těmto informacím žádné závazky a může je bez omezení reprodukovat, používat, zveřejňovat a šířit ostatním. Společnost VIRBAC & GS Partners může volně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v těchto informacích pro jakýkoli účel, mimo jiné včetně vývoje, výroby a uvádění na trh produktů obsahujících tyto informace.í

Odkazy
Tyto webové stránky určené pro místní[6] obyvatele mohou odkazovat na jiné webové stránky na internetu, včetně webových stránek poboček společnosti VIRBAC v jiných zemích. Společnost VIRBAC & GS Partners nemůže nést odpovědnost za informace nalezené na webových stránkách třetích stran mimo její přímou kontrolu.
Některé odkazy na těchto webových stránkách vedou na zdroje umístěné na serverech spravovaných třetími stranami, nad nimiž společnost VIRBAC / VIRBAC & GS Partners nemá kontrolu. Společnost VIRBAC & GS Partners proto poskytuje tyto odkazy pouze pro usnadnění a neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti nebo jiných aspektů informací obsažených na těchto serverech a nepřebírá za tyto stránky žádnou odpovědnost. Uvedení jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost VIRBAC podporuje stránky třetí strany nebo jejich produkty či služby.
Odkazy na tyto webové stránky jsou povoleny pouze na domovskou stránku. Podrobné odkazy a rámy nejsou bez předchozího písemného souhlasu společnosti VIRBAC povoleny.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Přístupem na Stránky a jejich používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich osobních údajů, jak je uvedeno v [Zásady ochrany osobních údajů] .
Osobní údaje, které lze použít k vaší identifikaci, jako je vaše jméno, datum narození, e-mailová adresa nebo poštovní adresa, budou v případě dobrovolného poskytnutí uchovávány v bezpečí a omezeny na interní použití společností VIRBAC Group. Nebudou prodávány, sdíleny ani jinak distribuovány třetím stranám mimo skupinu VIRBAC Group.
Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, které společnost VIRBAC & GS Partners shromažďuje online, používá společnost VIRBAC & GS Partners chráněné datové sítě. Ačkoli společnost VIRBAC & GS Partners nemůže zaručit ztrátu, zneužití nebo změnu výše uvedených informací, společnost VIRBAC & GS Partners vynakládá maximální úsilí na zavedení bezpečnostních technických a organizačních opatření, aby zabránila ztrátě, zneužití nebo změně výše uvedených informací.

Právo na přístup
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich aktualizaci nebo na jejich zrušení. Další informace o tom, jak uplatnit svá práva, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

▪ Vydavatel

Společnost "VIRBAC"; společnost založená podle francouzského práva, se sídlem na adrese 1ère avenue 2065 M - L.I.D. 06516 CARROS FRANCE, zapsaná pod číslem 417 350 311 RCS Grasse. Tel: + 33 4 92 08 71 00. Fax: + 33 4 92 08 71 65

& Místní distributor

▪ Hosting:

Aptum France, 291 r Albert Caquot, 06560 VALBONNE. RCS Antibes 749 865 820. Tel. : +33 805 210 280