Shaping the future of animal health
Virbac Česká republika

Právní upozornění

Zřeknutí se odpovědnosti

Web www.virbac.cz je výhradním vlastnictvím společnosti Virbac Česká republika.

 

Tento web je vytvořen s cílem poskytnout obecné informace týkající se společnosti Virbac Česká republika, společností, produktů a služeb, a nikoli za účelem poskytování rad o výživě, zdraví zvířat nebo používání produktů skupiny Virbac. S jakýmikoli dotazy, doplňujícími informacemi nebo radami týkajícími se těchto přípravků se prosím obraťte přímo na svého veterinárního specialistu nebo na Virbac Česká republika.

 

Web obsahuje informace o produktech, které mohou nebo nemusí být dostupné v konkrétní zemi světa, které mohou být (nebo nejsou, záleží na vnitrostátních právních předpisech) schváleny nebo schváleny vládním regulačním orgánem k prodeji nebo použití s různými označeními a omezení v různých zemích a mohou být k dispozici pod různými názvy ochranných známek v různých zemích. 

 

Web a jeho obsah jsou však navrženy tak, aby vyhovovaly zákonům a předpisům České republiky. V případě přístupu jiných uživatelů je tento obsah a jeho obsah určen pouze pro přístup a použití obyvateli České republiky.

Společnost Virbac Česká republika vynaloží přiměřené úsilí na zahrnutí přesných a aktuálních informací na www.virbac.cz. Avšak vzhledem k rychlému vývoji skupiny Virbac, konkrétně Virbac Česká republika, aktivit a produktů, Virbac a Virbac Česká republika neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně její přesnosti. Všichni uživatelé souhlasí s tím, že veškerý přístup a používání www.virbac.cz a jejich obsahu je na jejich vlastní riziko. Společnost Virbac ani žádná strana podílející se na tvorbě, výrobě nebo dodávání www.virbac.cz nenese odpovědnost za jakékoli přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo represivní škody vzniklé v důsledku přístupu, použití nebo nemožnosti použití www.virbac.cz nebo jakékoli chyby nebo opomenutí v jejich obsahu.

 

Informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Virbac a Virbac Česká republika nenesou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající ze změn; modifikace informací prezentovaných na tomto webu a nenese odpovědnost za žádné škody nebo viry, které mohou infikovat počítačové vybavení uživatele nebo jiný majetek vyplývající z jejich používání tohoto webu. 

 

Web obsahuje informace o produktech, které jsou v současné době schváleny pro použití v České republice a jejichž použití může doporučit pouze odborník nebo na jeho radu.

 

Prohlášení o autorských právech

 

Copyright © 2015, Virbac Česká republika. Všechna práva vyhrazena. 

 

Veškerý design webových stránek, text, grafika, fotografie, jejich výběr a uspořádání jsou výhradním vlastnictvím společnosti Virbac Česká republika, Copyright © 2015, Virbac Česká republika a neoprávněné použití těchto informací je přísně zakázáno.

 

Virbac Česká republika vás tímto opravňuje ke kopírování dokumentů publikovaných společností Virbac Česká republika na národní webové stránce pouze pro vlastní potřebu a pro nekomerční použití ve vaší organizaci, za předpokladu, že jakákoli kopie těchto dokumentů, kterou vytvoříte, si ponechá veškerá autorská práva a další vlastnická upozornění obsažená zde. S výjimkou případů výslovně uvedených výše nelze nic obsaženého v tomto dokumentu vykládat tak, že uděluje jakoukoli licenci nebo jakákoli jiná práva podle jakýchkoli autorských práv společnosti Virbac / Virbac Česká republika.

 

Jakékoli jiné použití materiálů na tomto webu - včetně reprodukce pro jiné účely, než které jsou uvedeny výše, úpravy, distribuce nebo opětovné zveřejnění - bez předchozího písemného souhlasu společnosti Virbac je přísně zakázáno.

 

V případě článků jsou tyto články majetkem jejich autorů a autoři odpovídají za obsah jejich článků. 

 

Pokud jde o články / dokumenty napsané externími autory společnosti a publikované v sekci speciálně věnované veterinářům, Virbac nenese odpovědnost za obsah tohoto článku. Virbac má prostě právo je zveřejnit na svém webu pro komunikaci v místě určení svého klienta. Virbac není odpovědný a nemůže nést odpovědnost za jakékoli informace, názory nebo doporučení vydané z článků nebo obsahu autorů. Společnost Virbac nenese odpovědnost za případné zneužití článků autorů publikovaných na jejích webových stránkách. Společnost Virbac může tyto podmínky revidovat aktualizací tohoto právního upozornění.

 

Společnost Virbac může tyto podmínky revidovat aktualizací tohoto právního upozornění.

 

Oznámení o ochranných známkách

 

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny názvy produktů, ochranné známky, loga, názvy domén, znaky, slogany, štítky, servisní značky a všechny ostatní znaky zobrazené na tomto webu, ať už se zobrazují velkými písmeny nebo se symbolem ochranné známky, registrovány nebo neregistrovány. Ochranné známky společnosti Virbac Group, jejích přidružených společností, spřízněných společností nebo jejích poskytovatelů licencí nebo partnerů ve společném podniku. Použití nebo zneužití těchto ochranných známek nebo jakýchkoli jiných materiálů, s výjimkou případů povolených v tomto dokumentu, je výslovně zakázáno a může být v rozporu s autorským zákonem, zákonem o ochranných známkách, zákonem o pomluvě a urážce na cti, zákonem o soukromí a publicitě a komunikačními předpisy a stanovy.

 

Nic zde obsažené nesmí být vykládáno tak, že by implicitně, estoppelem nebo jiným způsobem poskytovalo jakoukoli licenci nebo jakékoli jiné právo na základě jakéhokoli patentu nebo ochranné známky společnosti Virbac Group nebo jakékoli třetí strany.

 

Reprodukční práva a důvěrnost

 

Pokud kterýkoli uživatel publikovaných dokumentů Virbac Česká republika odpoví informacemi, včetně údajů zpětné vazby, jako jsou otázky, komentáře, návrhy apod., Týkající se obsahu jakéhokoli takového dokumentu Virbac Česká republika, budou tyto informace považovány za nedůvěrné a Virbac Česká republika nebude mít žádnou povinnost jakéhokoli druhu, pokud jde o tyto informace, a bude mít svobodu tyto informace reprodukovat, používat, zveřejňovat a distribuovat ostatním bez omezení. Virbac Česká republika může svobodně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v těchto informacích k jakémukoli účelu, mimo jiné včetně vývoje, výroby a marketingu produktů obsahujících tyto informace.

 

Odkazy

 

Tato webová stránka věnovaná rezidentovi České republiky vás může propojit s dalšími webovými stránkami na internetu, včetně webových stránek přidružených společností Virbac v jiných zemích. Společnost Virbac Česká republika nemůže převzít odpovědnost za informace nalezené na webových stránkách třetích stran mimo její přímou kontrolu.

 

Určité odkazy na tomto webu vedou ke zdrojům umístěným na serverech spravovaných třetími stranami, nad nimiž společnost Virbac / Virbac Česká republika nemá žádnou kontrolu. Společnost Virbac Czech Republic proto poskytuje tyto odkazy pouze pro pohodlí a nijak nezaručuje přesnost ani jiné aspekty informací obsažených na těchto serverech a nepřijímá žádnou odpovědnost za takové stránky. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost Virbac podporuje stránku třetí strany nebo její produkty nebo služby.

 

Odkazy na tento web jsou povoleny pouze na domovskou stránku. Přímé odkazy a rámce nejsou povoleny bez předchozího písemného souhlasu společnosti Virbac.

 

Prohlášení o ochraně soukromí

 

Přístupem a používáním webu souhlasíte a souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich osobních údajů, jak je uvedeno níže v prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Osobní identifikovatelné informace, které lze použít k vaší identifikaci, jako je vaše jméno, datum narození, e-mailová adresa nebo poštovní adresa, pokud budou dobrovolně poskytnuty, budou uchovány v bezpečí a budou omezeny na interní použití skupiny Virbac. Nebude prodáván, sdílen ani jinak distribuován třetím stranám mimo skupinu Virbac.

 

K zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, které společnost Virbac Česká republika shromažďuje online, používá společnost Virbac Česká republika chráněné datové sítě. Přestože společnost Virbac Česká republika nemůže zaručit ztrátu, zneužití nebo změnu výše uvedených informací, společnost Virbac Česká republika se snaží těmto nešťastným událostem zabránit.

 

Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů GDPR .

 

Právo na přístup

Máte právo na přístup a aktualizaci svých osobních identifikovatelných údajů nebo na jejich zrušení. Pokud si přejete tak učinit, pošlete e-mail na adresu Kontakt a Virbac Česká republika v přiměřené lhůtě tyto informace ze svých souborů upraví nebo zruší.

 

Vydavatel

Společnost „Virbac Česká republika“; společnost organizovaná podle zákonů České republiky, se sídlem GS Partners, s.r.o., Žitavského 496, Praha 5, 156 00, registrovaná pod číslem IČ 25663194. Tel .: +420 608 836 529. 

 

Hostování

Aptum France, 291 r Albert Caquot, 06560 VALBONNE. RCS Antibes 749 865 820. Tel. : +33 805 210 280.