Shaping the future of animal health
Virbac Česká republika

Kombinovaný efekt ampicilinu, colistinu a dexamethasonu aplikovaných intramuskulárně u krav v laktaci na klinicko-patologický vývoj mastitdy, způsobené E.coli endotoxinem

Ziv G., Shem-Tov M., Ascher F. : Vet Res, 1998, 29, 89-98

Článek je pohledem na jedno z možných řešení mastitid způsobených kolifomními bakteriemi. Koliformní bakterie jsou podle autorů původci mastitid s nejzávažnějším klinickým průběhem u vysokoprodukčních dojnic. Nejdůležitější roli v patogenezi koliformních mastitid sehrávají endotoxiny. Patofysiologické změny, které endotoxin E coli vyvolává zahrnují celou škálu klinických, hematologických, metabolických a hormonálních změn. Cílem terapeutického zásahu v případě akutních a perakutních koliformních mastitid je minimalizovat jejich systemické projevy, minimalizovat ztrátu v mléčné produkci a zajistit účinnou asanaci mléčné žlázy jako prevenci před subklinickými mastitidami. 
 
V antibiotické terapii důležitou roli sehrává podle autorů skupina polymixinů (polymixin B a colistin), a to díky svému baktericidnímu a endotoxin-neutralizujícímu efektu.V případě těžkého klinického průběhu je nutná symptomatická a protizánětlivá terapie ( glukokortikoidy a nesteroidní antiflogistika). 
 
V publikaci je zkoumán vliv jednorázové intramuskulární injekce kombinace ampicilinu, colistinu a dexamethasonu na klinicko-patologický vývoj experimentální mastitidy, vyvolané E.coli endotoxinem. Klinický pokus byl proveden u 30 vysokoprodukčních krav, které byly rozděleny do pěti skupin a 24 byl infundován E.coli endotoxin do dvou čtvrtí vemene. Pro terapii byl použit přípravek Multibio inj., který byl aplikován v dávce 25 000 IU colistin sulfátu, 10.0 mg ampicilin anhydrátu a 0.025 mg dexamethason acetátu na kg ž.hm.v následujícím schematu: u skupiny 2 - bezprostředně po infuzi E.coli endotoxinu, u skupiny 3 - 2 hodiny po infuzi E.coli endotoxinu, u skupiny 4 - 4 hodiny po infuzi E.coli endotoxinu. Skupina 1 nebyla ošetřena a sloužila jako positivní kontrola, u skupiny 5 nebyla provedena infuze E.coli endotoxinu a nebyla ošetřena. V průběhu pokusu byly sledovány tyto klinické parametry: rektální teplota, srdeční a dechová frekvence, bachorový kvocient, "california mastitis test" (CMT), počet somatických buněk, elektrická konduktivita mléka a 14 biochemických parametrů krevního séra. Dále bylo měřeno množství nádoje a 2x byly odebírány vzorky mléka k bakteriologické kultivaci.
 
Infuze E.coli endotoxinu vyvolala u všech 48 čtvrtí výrazné lokální zánětlivé projevy, charakterizované difuzním otokem, zvýšenou teplotou a bolestivostí. Již 2 hodiny po infuzi E.coli endotoxinu byla u 35% čtvrtí pozorována změna sekretu, která byla po 4 hodinách znatelná již u všech čtvrtí. Tyto změny zahrnovaly přítomnost krevních sraženin a vloček v hustém, mléku nepodobném sekretu nebo ve vodnatém sekretu. Systemické změny byly pozorovány u všech krav s infuzí E.coli endotoxinu. Nejmarkantnějšími projevy byla pyrexie a redukce bachorové činnosti. Signifikantní změny v krevním obraze a biochemických ukazatelech se projevili leukopenií, hypokalcemií a zvýšením LDH. Počet buněčných elementů se zvýšil velice významně u všech 48 čtvrtí. Množství buněčných elementů kulminovalo 24-32 hodin po infuzi E.coli endotoxinu. Produkce mléka byla výrazně alterována u všech skupin s infuzí E.coli endotoxinu.
Vliv jednorázové intramuskulární aplikace kombinace ampicilin/ colistin/ dexametason na lokální i systemické projevy mastitidy byl podle autorů signifikantní. V názorných a přehledných grafech autoři vyjádřili efekt na jednotlivé sledované paremetry: rektální teplotu, změny v množství bílých krvinek, počet ruminálních kontrakcí za minutu, změny v aktivitě sérového LDH a sérové koncentraci Ca, CMS ("clinical mastitis score"), množství buněčných elementů v mléce, efekt na elektrickou konduktivitu mléka a na denní produkci mléka. Nejsignifikantnější zlepšení všech ukazatelů bylo pozorováno u skupiny 2 a 3. Zejména doba zvýšeného počtu buněčných elementů v mléku se signifikantně zkrátila a signifikantně rychlejší byl i návrat k mléčné produkci před infuzí E.coli endotoxinu.
 
Autoři na závěr uvádějí, že výsledek tohoto klinického pokusu ukázal možnost zvýšit terapeutickou odezvu u akutních koliformních mastitid použitím kombinace colistin/dexamethason.