Shaping the future of animal health
Virbac Česká republika

Amoxicilin - možnosti technologického ovlivnění farmakokinetických vlastností a jejich dopad na klinický efekt

MVDr. Gabriela Zelinková; Eric Bousquet, DVM; Guy Derrieu, DVM; Veterinářství č.9, s.537

Jak již bylo zmíněno ve Veterinářství 2/2004, dosažení odpovídající plazmatické hladiny amoxicilinu v krvi je stěžejním problémem standardních amoxicilinů, a to v důsledku jejich nestability v KS. Dlouhodobé poddávkovávání účinné látky pak vede ke vzniku rezistencí, proto je technologická ochrana molekuly amoxicilinu z hlediska prevence vzniku rezistencí a klinické účinnosti nezbytností.
 
Otázkou zůstává, jak může typ technologického procesu ochrany molekuly amoxicilinu ovlivnit jeho farmakokinetické vlastnosti a finální biologickou dostupnost.
 
V tomto příspěvku jsou shrnuty odpovědi na tuto otázku, jak byly prezentovány na světovém kongresu IPVS 2004 v Hamburku.
 
Aktuální zkušenosti
 
Pro získání informací o dopadu technologické ochrany molekuly amoxicilinu byl prvotně proveden tzv. "dissolution test" podle European Pharmacopoeia recommendations (4th edition, 2.9.3.). Do pokusu byly zahrnuty amoxicilinové premixy s chráněnou molekulou amoxicilinu, a to jak "hydrofobním procesem" (z produktů registrovaných v ČR - Mikroamox premix ad us. vet.), tak i "hydrofilním procesem" (Suramox 50% premix ad us. vet.) ve srovnání s biologicky nejdostupnější nechráněnou molekulou amoxicilin trihydrátu. Z grafů 1 a 2 je zřejmé, že hydrofobní proces ochrany molekuly amoxicilinu (Mikroamox) signifikantně redukuje jeho dostupnost v pokusu in vitro. Naproti tomu dostupnost molekuly amoxicilinu chráněné hydrofilním procesem (Suramox PM) je plně srovnatelná s dostupností molekuly amoxicilin trihydrátu.
 
Graf 1 - "Dissolution test" amoxicilinových prm a amoxicilin trihydrátu Graf 1 -  “Dissolution test“ amoxicilinových prm a amoxicilin trihydrátu 
 
Amoxicilin01.jpg
 
 
Graf 2 - "Dissolution test" Microamox, Suramox PM, amoxicilin trihydrát Graf 2 - “Dissolution test“ Microamox, Suramox PM, amoxicilin trihydrát
 
Amoxicilin02.jpg
 
Dle výsledků prezentovaných na světovém kongesu IPVS 2004 v Hamburku tento "dissolution model" poskytuje excelentní obraz o reálné biologické dostupnosti účinných látek u prasat. Důkazem je srovnání farmakokinetiky amoxicilinu po perorálním podání amoxicilinu v in vivo pokusu. Sledovány a vyhodnoceny byly hladiny amoxicilinu v krvi prasat v závislosti na čase, a to maximální koncentrace v séru (Cmax), čas dosadosažení Cmax (Tmax) a tzv. AUC hodnota, která vypovídá o reálné biologické dostupnosti účinné látky. Výsledky shrnuté v tabulce 1 a grafu 3 uveřejňujeme s laskavým svolením autorů. Dle autorů 1) jsou farmakokinetické vlastnosti molekuly amoxicilinu ošetřené "hydrofilním procesem" (Suramox PM) identické s farmakokinetikou biologicky nejdostupnější nechráněné molekuly amoxicilin trihydrátu. Plazmatická hladina amoxicilinu Cmax a hodnota AUC po podání Suramoxu PM byla dvojnásobná oproti produktům obsahujícím hydrofobní matrix. Autoři závěrem uvádějí, že biologická dostupnost je signifikantně ovlivněna typem procesu ochrany molekuly amoxicilinua je výrazně snížena u produktů obsahujících "hydrofobní matrix" (produkt A a B). 
 
Graf 3 - Plazmatické hladiny amoxicilinu
 
Amoxicilin03.jpg
 
Tab. 1 - Farmakokinetické parametry amoxicilinu u prasat po perorálním podání bolusu tří premixů v krmivu (dávkování 20 mg/kg)
 
Premix Suramox PM A B
Cmax (ug/ml) 3,07 +- 0,06 1,53 +- 0,12* 1,67 +- 0,24*
Tmax (h) 1,66 +- 0,02 1,85 +- 0,16 1,25 +- 0,53
AUC (ug.h/ml) 14,4 +- 0,16 7,73 +- 0,37* 7,21 +- 0,24*
 
*signifikantní rozdíl proti Suramoxu PM (p < 0,05)
 
 
Závěr
 
  1. Typ technologického procesu ochrany molekuly amoxicilinu má výrazný dopad na finální biologickou dostupnost amoxicilinu.
  2. "Hydrofilní proces" ochrany molekuly amoxicilinu (Suramox premix) neinterferuje s biologickou dostupností amoxicilinu.
  3. "Hydrofobní proces" ochrany molekuly amoxicilinu (Mikroamox premix) signifikantně redukuje finální biologickou dostupnost amoxicilinu.
 
Literatura
 
  1. Sumano H. a kol. Pharmacokinetics of three amoxicillin medicated premixes in pigs, Proceedings of the 18th IPVS Congress, Hamburg, 2004.
  2. Data Virbac - Gallenic Department.
 
MVDr. Gabriela Zelinková,
tel.: 603 726 837 , mvdr.zelinkova@seznam.cz
Eric Bousquet, DVM, Technical Manager, Virbac SA
Guy Derrieu, DVM, Formulation Research
Department Director, Virbac SA